Hikmet

Kanaat İzzete, Tamahkârlık ise Zillete Neden Olur

HER ADIMDA HER NEFESTE

Nakşibendîlik yolunun on bir esası, sadece bir tarikatın usulü olarak görülmemelidir. Bunlar, imanında, amel ve ahlâkında kemalât bulmak isteyen, yaşadığımız çağın, nefsin ve şeytanın ayartmalarına karşı korunma arayan herkes için bir reçetedir. 18. yüzyılın mutasavvıf alimlerinden Şeyh Ali Behçet Efendi k.s., “Âdâb-ı Nakşibendiyye” isimli risalesinde bu esasları şöyle açıklıyor:

Yâd-kerd: Manası, mürşidden aldığı zikri kalp veya dil ile devamlı tekrar etmektir. Hatta daimî huzur halini elde edebilmek için Şah-ı Nakşibend k.s. hazretleri şöyle buyurmuştur: “Zikirden maksat muhabbet ile birlikte kalbin her zaman Hak’tan haberdar olmasıyla huzur halini elde etmektir. Zira zikir, kalpten gafleti uzaklaştırmak demektir.”

Bâz-geşt: Manası, zikir esnasında Allah’a rücu etmektir. Yani kulun Rabbini unutmasından (gafletten) dolayı her hal ve durumda kırık bir kalp ve yakarış ile Allah Tealâ’ya dönmesi demektir. Mürid döndükten sonra “Allahım maksadım ancak sensin ve matlubum ancak senin rızandır” diye tazarru ve niyaz etmektir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2017 sayısında.