Hâl Dili

Aldanışlar

Hz. Ali r.a. şöyle der:
“Niceleri vardır ki sahip oldukları nimetler ile aldanırlar. Niceleri vardır, kendilerine söylenen güzel sözler badireye düşmelerine sebep olur. Niceleri vardır, günahlarının gizli kalmasına, yüzlerine vurulup insan içinde rezil edilmeyişlerine aldanırlar.”
İmam Gazalî, Âbidler Yolu

Müttakî Kimdir?

Hz. Davud a.s. oğlu Süleyman a.s.’a şöyle nasihat etmiştir:
Yavrum! Bir insanın müttakî olduğu üç şeyle anlaşılır:
• Allah’ın kendisine takdir ettikleri karşısında güzel bir tevekküle sahip olması,
• Allah’ın kendisine verdiklerine gönülden rızası,
• Allah’ın müptela kıldığı sıkıntılara karşı güzel bir sabra sahip olması.
Beyhakî, Kitâbü’z-Zühd

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2017 sayısında.