Bugünkü hakim dünyacı kültür, duayı bir psikolojik rahatlama aracı, bir tür “terapi” olarak anlıyor ve takdim ediyor. Bu son derece vahim bir hata. Çünkü...

Kulların hallerini arz, başlarına gelen sıkıntı ve kederlerin çözümü için Allah Tealâ’dan yardım ve destek istemek olan dua; aynı zamanda kullar için bir ibadet,...

Şecaat kelimesi, İslâm’dan önce gözü karalığı ve saldırganlığı ifade etmek için, kabilecilik ve intikamla ilgili durumlar için kullanılıyordu. İslâm’la birlikte ise şecaat, zulüm ve...

Aldanışlar Hz. Ali r.a. şöyle der: “Niceleri vardır ki sahip oldukları nimetler ile aldanırlar. Niceleri vardır, kendilerine söylenen güzel sözler badireye düşmelerine sebep olur. Niceleri vardır,...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Yüce dinimiz İslâm, Cenab-ı Mevlâ’nın Cebrail a.s. vasıtası ile son peygamber Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v.’e gönderdiği en son ve...

Hz. Peygamber s.a.v.’in müşriklerle yaptığı en önemli savaşlardan biri de Hicret’in beşinci yılının Şevval ayında (23 Şubat 627) Medine’nin kuzeyinde cereyan eden Hendek savaşıdır. Müslümanların...

Evvâh kelimesi Kur’an-ı Kerim’de sadece iki ayette geçmektedir. Bu iki ayet de Hz. İbrahim a.s. ile ilgilidir. İkisinde de Hz. İbrahim a.s.’ın evvâh olduğu...

Kelime manası “isteyen, irade ve istek sahibi olan, isteyen anlamına gelen “mürid”; tasavvuf yoluna girmeye karar veren ve bir şeyhe intisap eden (bağlanan) kişiye...

“O, Din (ceza ve hesap) gününün mâlikidir.”  (Fatiha, 4) Allah Tealâ Fatiha sure-i celilesinde önce kullarının kendisine şükretmelerini tenbih edip, bütün alemin yaratanı, rızıklandıranı, koruyanı...

Allah’ın Sıfatları: Kelâm Sûfilerin ekseriyetine göre “kelâm” Allah’ın ezeldeki öz sıfatıdır. Hiçbir yönden mahlukların sözlerine benzemez. Allah’ın zatının mahiyetinin ne olduğu bilinmediği gibi kelâmının mahiyetinin...

Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere temel kitaplarımızın Arapça olmasının yanında, Arapça tarih boyunca farklı müslüman toplumları birbirine bağlayan çok önemli bir köprü olmuştur. Aynı...

İflas Ettikten Sonra İbrahim Fasih Haydarî rh.a., on üç yaşında Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. hazretlerinin tekkesine gelmiş, kırk sene kadar hizmet etmiştir. Bizzat şahit olduğu...

Cenab-ı Mevlâ Kur’an-ı Kerim’inde müminlere hitaben, “Takva ve iyilik üzerine yardımlaşın” (Maide, 2) buyurur. Son hesapta hüsrana uğrayanlardan olmamamız için, iman ve sâlih amel...

İnsan bilmelidir ki, kalp pek çok kapıları olan bir saraya, her tarafı gösteren bir aynaya, içine pek çok sular akan bir havuza benzer. Kalbi...

Ahlâkı soyut bir kavram gibi anlarız. Oysa ahlâk çok somuttur. Ahlâk, söylenen, yazılan çizilen, iddia edilen her şeyin er meydanıdır. Ahlâk, hayatı ayakta tutan...

10. yüzyılın hadis ve fıkıh alimlerinden Ebu Bekir el-Âcurrî rh.a., “Ahlâku’l-Ulemâ: Âlimlerin Ahlâkı” isimli kitabında, ilim sahiplerinin insanlarla münasebetlerinde sahip olması gereken edepleri şöyle...

Allah’a teslimiyet, O’nun emirlerini yerine getirmektir. Hükümlerini kabul etmektir. Tercihine, tedbirine ve tasarrufuna teslim olmaktır. Allah’tan her an gelene ve gelecek olana boyun eğmektir. İşi...
Semerkand Dergisi Ekim 2016 - Muharrem ve Aşûra

19. yüzyıl Nakşibendî-Halidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî k.s. hazretleri “Musâhabetü’l-İhvân: Müridlerin Arkadaşlığı” adlı eserinde şöyle der: Bütün müslümanlar ile kardeş ve yaren olun ki Allah...

8 Kasım 2016’da yapılan ve rekabetin Cumhuriyetçi aday Donald Trump’la demokrat aday Hillary Clinton arasında sürdüğü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri’nin galibi, malumunuz,...

Rabbim affetsin ama kış ayları ile kafam pek rahat değil! Sayarsam yazının tamamını ele geçirmesinden korktuğum birkaç sebebi var bunun. Ama içlerinden yalnızca birine...

Bizler, İslâm tarihinin Hz. Peygamber s.a.v. ile değil, Hz. Adem a.s. ile başladığına inanırız. Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e kadar gönderilen her peygamberin de, tezkire/hatırlatma...

Yaşadığımız çağı işgal eden dünyacı anlayışın hayatımızdan belli ölçüde kopardığı büyük değerler var. Sadece Cuma hutbesinin sonunda Allah’ın emirleri olarak bize her hafta tebliğ...

1 Ocak 630 Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur: “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında...

NE İLE MEŞGUL OLMALI? Selef-i Sâlihîn’den bir zat şöyle demiştir: “Sahabe ve onların izini takip eden Tabiûn nesli, daha çok şu beş şeyle meşgul olurlardı: • Kur’an-ı...

Muhabbet, sözlükte sevgi anlamındadır, “hub” (sevmek) kökünden türemiştir. Bu konuyla özel olarak ilgilenen tasavvuf erbabına göre ise muhabbet manevi hallerdendir. Sûfiler muhabbeti üç sınıfa...

Kur’an-ı Kerim’de “Fehel min müddekir” ifadesi sadece Kamer suresinde ve altı defa geçmektedir. Bu ifade farklı meallerde şöyle tercüme edilmiştir: “Var mı düşünüp öğüt alan?” “Bir...

Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye sımsıkı sarılmaktır. Derviş her halini, her anını, hayatın her alanını Allah ve Rasulü’nün çizdiği çizgide yaşamaya gayret eder....

“Rahmân” ve “Rahîm”, “rahmet” kökünden türetilmiş; çokluk, fazlalık (mübalağa) anlamı içeren iki isimdir. Her iki kelimenin kökü olan “rahmet” ise ezelî bir sıfat olup,...

İnsanların aldıkları ve verdikleri nefesler, bakışları ve hareketleri Allah Tealâ’nın kendilerinde meydana getirdiği (hâdis/sonradan olan) bir kuvvet ve onlar için yarattığı bir istitâ’at (güç)...
484,749HayranlarBeğen
40,431TakipçilerTakip Et