Peygamber Nasihati

Rasul-i Ekrem s.a.v.’in kısa ve öz, ama mana ve muhtevada geniş ve derinlikli olan pek çok hadisleri bulunmaktadır. Hadis ilminde bu tür hadislere “cevâmiu’l-kelim” denilir.

Muaz b. Cebel r.a.’ın öğüt talebine Allah Rasulü s.a.v.’in verdiği cevap da bu türden, yani kısa fakat manası geniş hadis-i şeriflerdendir. Muaz b. Cebel r.a. şöyle rivayet eder:

Rasulullah s.a.v. beni Yemen’e gönderdiğinde, “Ey Allah’ın Rasulü! Bana tavsiyede bulun!” dedim. Buyurdular ki:

“Gücünün yettiğince Allah Tealâ’ya karşı takvalı ol, her ağacın ve taşın yanında Allah’ı zikret. Bir kötülük işlediğinde hemen Allah’a tövbeye yönel. Gizli olanlara karşı gizlice, açıktan olanlara karşı da açıktan tövbe et!” (Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, s. 25; Taberânî, el-Kebîr, 20/159, 175)

Bu hadis-i şerif müminler için çok büyük ve önemli nasihatler içermektedir. Allah Tealâ’nın hakkı ile birlikte kul hakkını da ihtiva etmektedir. Allah’ın kullar üzerindeki hakkı, gerektiği gibi Hak Tealâ’dan sakınmak ve takva sahibi olmaktır. Nitekim takva, hem öncekiler hem sonrakiler dahil, bütün insanlara Allah Tealâ tarafından emredilen önemli bir haslettir. “Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size, ‘Allah’tan korkun’ diye emrettik.” (Nisa,131) ayeti bu hakikate işaret eder.

Ebu Hüreyre r.a.’ın rivayet ettiği şu hadis-i şerif de, mümin kişinin hayatında takvanın önemini vurgulaması bakımından dikkate çekicidir:

Hz. Peygamber s.a.v.’e, “İnsanların cennete girmesini sağlayan en etkili amel hangisidir?” diye soruldu. Buyurdular ki: “Allah Tealâ’ya karşı takvalı olmak ve güzel ahlâk!”
(Tirmizî, Bir ve Sıla, 62; İbn Mâce, Zühd, 29)

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.