Haset, Kötü Zan ve Uğursuzluk

Hz. Peygamber s.a.v. bir hadis-i şeriflerinde bize, her müminde kötü ahlâka ait üç hasletin bulunduğunu bildirmekte ve bundan kurtulmanın yolunu göstermektedir. İbn Abbas r.a. Allah Rasulü s.a.v.’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Her bir müminde şu üç kötü haslet mutlaka bulunur: Bunlar haset, suizan (kötü zan) ve uğursuzluğa inanmadır. Hasetten kurtulmanın yolu, kardeşine karşı aşırıya gidip onun kötülüğünü istememektir. Suizandan kurtulmanın yolu, kardeşinin söylediği bir sözün peşine düşüp onu araştırmamak yahut söylediği bir sözden dolayı kardeşini küçük görmemektir. Uğursuzluktan kurtuluş yolu ise, uğursuz saydığı konuyu dikkate almadan işine devam etmektir.” (Ma‘mer, el-Câmi‘, 10/403; Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/133; İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, IX, 261)

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.