Görüş Bildir

Mevlid-i Nebî

11 Rebiü’l-Evvel 1441 / 8 Kasım 2019 Cuma

Mevlid-i Nebî

“Mevlid” kelimesi sözlükte “doğum zamanı ve doğum yeri” manasına gelir. İslâmî bir kavram olarak, Allah Rasulü s.a.v.’in dünyayı teşrif ettiği vakit olan Rebîülevvel ayının 12. günü için kullanılır. Âlemlere rahmet ve son peygamber olarak gönderilen Efendimiz s.a.v., Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye saldırdığı ve “Fil Vakası” denilen olayın meydana geldiği miladî 571 yılında doğmuştur. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.

Bu gece;

• Hz. İbrahim a.s.’ın; “Ey Rabbimiz! Onlara, içle­rinden senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder.” (Bakara 129) duasına icabet;

• Hz. İsa a.s.’ın, “Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim.” (Sâf 6) müjdesi­ne mazhar;

• Hz. Âmine’nin rüyasının ispatı olan Efendimiz s.a.v.’in dünyaya geldiği gecedir.

Allah Rasulü s.a.v. bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Âdem a.s. cennetten çıkarılmasına sebep olan hatayı işledikten sonra affedilmesi için:

– Allahım, beni Muhammed’in hakkı için affeyle, tevbemi kabul et, diye dua etti. Cenab-ı Hak:

– Sen Muhammed’i nereden biliyorsun, diye sordu. Âdem a.s.:

– Ya Rabbi! Beni yarattığın zaman başımı kaldırıp Arş’a baktığımda, üzerinde ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasulullah’ yazıldığını gördüm. İsmi, Allah’ın ismiyle zikredilen birinin O’nun katında en sevgili kul olduğunu anladım. Bundan dolayı O’nun ismini zikrederek affımı istiyorum, dedi. Allah Tealâ:

– İzzet ve celâlime yemin olsun ki, O senin zürriyetinden gelecek son peygamberdir. Eğer O olmasaydı seni yaratmazdım, buyurdu.” (Hâkim, el-Müstedrek, 2/616)

Efendimiz s.a.v.’in doğduğu gece:

• Medayin şehrinde İran kralının sarayının on dört burcu yıkıldı.

• Mecusîlerin tapınaklarında 1000 yıldır söndürülmeden yakılan kutsal ateşleri birden bire söndü.

• İran’da Save Gölü kurudu.

• İran’da bin yıldır suyu iyice çekilmiş olan Semave Deresi taştı ve çevresini su bastı.

• Gökyüzünde büyük bir yıldız doğdu. Yahudi âlimleri, Tevrat’ta belirtilen paygamberin doğduğunu anladılar ve aralarında huzursuzluklar başladı.

• Devrin yıldızlarla ilgilenen müneccimleri, o gece yeni bir yıldızın gökyüzünde ortaya çıkmasına tanık oldular.

• Kâbe’deki büyük putlar yüz üstü devrildi.

İbn Abbas r.a. şöyle demiştir:

“Rasulullah s.a.v. pazartesi günü dünyaya geldi, ona pazartesi günü peygamberlik verildi, Mekke’den Medine’ye pazartesi günü hicret etti, Medine’ye girişi pazartesi günü oldu. Pazartesi de vefat etti.” (İbn Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-Maârif, s. 189)Semerkand Dergi Logo